Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z platformy edukacyjnej „Kurs Gotowania Michel Moran”, działającej pod adresem www.kurs.michelmoran.pl (dalej: „Platforma”).

Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane inaczej w Polityce mają znaczenie nadane im w Regulaminie Platformy, dostępnym pod adresem: https://kurs.michelmoran.pl/regulamin/.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Brand Bridge spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (adres siedziby: ul. Wałbrzyska 1/4, 52-314 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000755798, posiadająca NIP: 8992853306, REGON: 381784360 (dalej: „Administrator”).

Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: kurs@michelmoran.pl

Środki ochrony danych osobowych

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie ze Platformy wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Zawarcie i wykonanie umów o świadczenie usług zawartych z Administratorem1) imię;
2) nazwisko;
3) adres do korespondencji (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
4) numer telefonu;
5) opcjonalnie – NIP.
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umów o świadczenie usług zawartych z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umów o świadczenie usług (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umów, m.in. utworzenie Konta, udziału w Kursie).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umów o świadczenie usług.
Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego1) imię;
2) nazwisko;
3) adres poczty elektronicznej;
4) numer telefonu;
5) adres do korespondencji (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).
art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków:
– udzielenia odpowiedzi na reklamację – art. 7a ustawy o prawach konsumenta;
– realizacji uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi – art. 556 i n. Kodeksu cywilnego)
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na reklamację lub realizacji uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi na reklamację oraz realizacji uprawnień wynikających z rękojmi).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez czas postępowania reklamacyjnego (nie dłużej jednak, niż 14 dni), a w wypadku realizacji uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi – do czasu ich przedawnienia.
Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Przesyłanie powiadomień e-mail
(np. informujących o postępach realizacji Zamówienia, odpowiedzi udzielanych na pytania przesłane do Administratora za pomocą formularza kontaktowego)
1) imię;
2) nazwisko;
3) adres e-mail.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania Użytkowników o podejmowanych czynnościach związanych ze świadczeniem usług)
Podanie ww. danych osobowych dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji o czynnościach związanych ze świadczeniem usług (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania ww. informacji).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Spełnianie obowiązków podatkowych (m.in. wystawienie faktury VAT, przechowywanie dokumentacji księgowej)1) imię i nazwisko/firma;
2) adres zamieszkania/siedziby;
3) numer NIP;
4) numer zamówienia
art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność spełnienia przez Administratora ww. obowiązków).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez okres 5 lat.
Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych1) imię;
2) nazwisko;
3) podane przez Ciebie dane kontaktowe (adres e-mail; adres do korespondencji; numer telefonu).
art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowego wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, m.in. realizacji uprawnień przyznanych Ci przez RODO (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność prawidłowej realizacji ww. uprawnień).
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami1) imię;
2) nazwisko;
3) firma;
4) adres e-mail;
5) adres zamieszkania/siedziby;
6) numer PESEL/KRS;
7) numer NIP.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem umów zawartych z Administratorem)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem umów zawartych z Administratorem (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań)
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogącymi powstać w związku z wykonywaniem umów zawartych z Administratorem.
Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Analiza Twojej aktywności na Platformie1) data i godzina odwiedzin;
2) numer IP urządzenia;
3) rodzaj systemu operacyjnego urządzenia;
4) przybliżona lokalizacja;
5) rodzaj przeglądarki internetowej;
6) czas spędzony na Platformie;
7) odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Platformy.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku uzyskania informacji o Twojej aktywności na Platformie)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Administratora informacji o Twojej aktywności na Platformie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania przez Administratora ww. informacji).
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Administrowanie Platformą1) adres IP;
2) data i czas serwera;
3) informacje o przeglądarce internetowej;
4) informacje o systemie operacyjnym.
 
Powyższe dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu z Platformy (administrowanie nim bez użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe).
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku zapewnienia prawidłowego działania Platformy)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zapewnienia działania Platformy w sposób prawidłowy).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Profilowanie

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności na Platformie oraz danych, które zapiszesz na Koncie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem:

 1. partnerzy biznesowi Administratora;
 2. firma hostingowa;
 3. firmy kurierskie;
 4. dostawcy systemów płatności online;
 5. dostawcy systemów obsługi dokumentów księgowych;
 6. firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności na Platformie i kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niego korzystających (m.in. Google Analytics);
 7. firma świadcząca usługi księgowe.

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

W związku z korzystaniem przez Administratora narzędzi takich jak Google Analytics, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: Wielka Brytania, Kanada, USA, Chile, Brazylia, Izrael, Arabia Saudyjska, Katar, Indie, Chiny, Korea Południowa, Japonia, Singapur, Tajwan (Republika Chińska), Indonezja oraz Australia. Podstawą przekazania danych do ww. państw trzecich są:

 • w przypadku Wielkiej Brytanii, Kanady, Izraela i Japonii – decyzje Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w każdym z ww. państw trzecich;
 • w przypadku USA, Chile, Brazylii, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Indii, Chin, Korei Południowej, Singapuru, Tajwanu (Republiki Chińskiej), Indonezji oraz Australii – klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 3. w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych (tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych – o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej; kiedy do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; kiedy konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego);
 4. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 5. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 6. jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na nich danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 7. masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;
 8. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pliki cookies

 1. Administrator informuje, że Platforma korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (np. Mety, Google’a).
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  • zapewnienie prawidłowego działania Platformy – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działania Platformy, korzystanie z jej funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
  • zwiększenie komfortu przeglądania Platformy – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
  • tworzenie statystyk – pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez użytkowników z Platformy. Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Platformy i dostosowywanie jej działania do preferencji Użytkowników;
  • prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może kierować do Użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.
 3. Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe (sesyjne). Pliki sesyjne są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 4. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu znajdującym się w górnej części strony internetowej Platformy. W zależności od Twojej decyzji, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.
 5. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.
 6. Administrator korzysta z następujących narzędzi:
NARZĘDZIEDOSTAWCAFUNKCJE I ZAKRES POBIERANYCH DANYCHOKRES DZIAŁANIA
Niezbędne pliki cookiesAdministratorDziałanie tych plików jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Platformy, dlatego nie możesz ich wyłączyć. Dzięki tym plikom (pobierających m.in. numer IP Twojego urządzenia), możliwe jest m.in. informowanie Cię o plikach cookies działających na stronie internetowej PlatformyWiększość niezbędnych plików cookies ma charakter sesyjny, niektóre jednak pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres 12 miesięcy lub do momentu ich usunięcia;
Google AnalyticsGoogleNarzędzie to umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania z Platformy przez Usługobiorców, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać Platformę oraz czynić ją bardziej przyjazną dla Usługobiorców.do 2 lat lub do momentu ich usunięcia (w zależności o tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej)
Facebook PixelMetaNarzędzie to umożliwia ustalenie, że odwiedziłeś Platformę także skierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na portalach społecznościowych Facebook i Instagram oraz mierzenie ich skuteczności.do 3 miesięcy lub do momentu ich usunięcia (w zależności o tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej)
AdformAdformNarzędzie to umożliwia ustalenie, że odwiedziłeś Platformę także skierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na portalach i stronach internetowych.do 3 miesięcy lub do momentu ich usunięcia (w zależności o tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej)
IslayIslayNarzędzie to umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania z Platformy przez Usługobiorców, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać Platformę oraz czynić ją bardziej przyjazną dla Usługobiorców.do 12 miesięcy lub do momentu ich usunięcia (w zależności o tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej)
 1. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na Twoim urządzeniu końcowym zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Platformę. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu z Platformy, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony Platformy, ograniczeń w korzystaniu z niektórych funkcjonalności.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 15.09.2022 r.

Copyright © 2022. | Regulamin | Polityka prywatności