Regulamin platformy edukacyjnej „Szkoła Gotowania Michel Moran”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z platformy edukacyjnej „Kurs Gotowania z Michel Moran” działającej pod adresem internetowym www.kurs.michelmoran.pl, dalej: „Platforma”).

2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Właścicielem i administratorem Platformy jest Brand Bridge spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (adres siedziby: ul. Wałbrzyska 1/4, 52-314 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000755798, posiadająca NIP: 8992853306, REGON: 381784360 (dalej: „Administrator”). 

4. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą:

a) poczty elektronicznej: kurs@michelmoran.pl;

b) poczty tradycyjnej – adres: ul. Wałbrzyska 1/5, 52-314 Wrocław, Polska.

5. Platforma umożliwia zakup ograniczonego czasowo dostępu do kursów gotowania prowadzonych bez fizycznej obecności uczestników, za pomocą środków technicznych umożliwiających przekazywanie danych na odległość (dalej: „Kursy”).

6. Informacje o Kursach dostępnych w Platformie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).

7. Przed rozpoczęciem korzystania ze Platformy, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

§ 2.

Definicje

Pisane wielką literą określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

a) Bonus – pojęcie zdefiniowane w § 5 ust. 8 Regulaminu;

b) Dzień roboczy – dzień niebędący dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;

c) Konsument – Kursant będący osobą fizyczną, dokonujący z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

d) Konto – panel tworzony w systemie informatycznym Platformy, umożliwiający Użytkownikowi zarejestrowanemu korzystanie z jej funkcjonalności, w szczególności nabywanie Kursów;

e) Kurs – pojęcie zdefiniowane w § 1 ust. 5 Regulaminu;

f) Kursant – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawarła ze Administratorem Umowę o udział w Kursie lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia oraz osoba, która otrzymała Voucher na udział w Kursie;

g) Materiały edukacyjne – wszelkiego rodzaju treści (w szczególności teksty, prezentacje multimedialne, nagrania dźwiękowe, nagrania audiowizualne) posiadające postać cyfrową, służące przekazywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu gotowania;

h) Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora;

i) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

j) Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła z Administratorem Umowę o udział w Kursie bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;

k) Umowa o świadczenie Usługi Konta – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest nieodpłatne utworzenie i utrzymywanie Konta przez Administratora na rzecz Użytkownika zarejestrowanego przez czas nieoznaczony;

l) Umowa o udział w Kursie – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawierana na czas oznaczony, której przedmiotem jest odpłatne, ograniczone w czasie udostępnienie przez Administratora Kursantowi Materiałów edukacyjnych;

m) Użytkownik – Użytkownik zarejestrowany lub Kursant;

n) Użytkownik zarejestrowany – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawarła ze Administratorem Umowę o świadczenie Usługi Konta lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;

o) Voucher – pojęcie zdefiniowane w § 6 ust. 1 Regulaminu;

p) Zamówienie – oświadczenie Użytkownika skierowane do Administratora, które określa liczbę i rodzaj Kursów, które chce nabyć Użytkownik. 

Powyższe wyliczenie nie wyklucza obecności w Regulaminie także innych definicji. 

§ 3.

Wymagania techniczne

1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Platformie, niezbędne jest łącznie:

a) połączenie z siecią Internet;

b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

c) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;

d) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2. W ramach Platformy zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

3. Administrator informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

4. Administrator informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkownika, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Administrator zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4.

Zasady korzystania z Platformy

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Platformy w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.

2. Dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

3. Korzystanie z Usługi Konta możliwe jest po zakupie Kursu. Po dokonaniu zakupu Kursu Administrator tworzy Konto Użytkownika oraz przesyła Użytkownikowi dane do logowania na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. W ramach Konta Użytkownik uzyskuje dostęp do Kursu na zasadach określonych w Regulaminie. 

§ 5.

Nabywanie dostępu do Kursów 

1. Kursy będą dostępne w Platformie w terminach wskazanych w ich opisie. W przypadku braku możliwości udostępnienia przez Administratora Kursów we wskazanym powyżej terminie, Administrator niezwłocznie zwróci Kursantom uiszczoną przez nich cenę Kursu. 

2. Ceny Kursów są wyrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).

3. W celu nabycia Kursu Kupujący powinien wykonać następujące czynności:

a) wejść na stronę internetową Platformy;

b) wybrać wariant Kursu i kliknąć opcję „zamów” i lub „przejdź do kasy”;

c) w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:

1) imię,

2) nazwisko,

3) adres e-mail,

d) obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;

e) opcjonalnie:

1) zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody otrzymywanie informacji handlowych oraz informacji o nowościach i promocjach na platformie przesyłanych przez Administratora,

2) zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie przez Administratora wykonania Umowy o udział w Kursie przed upływem terminu na odstąpienie od ww. Umowy, 

3) zaznaczyć checkbox’a „Kup voucher na prezent” (jeżeli taka opcja jest w danym momencie dostępna) jeśli Kupujący zamierza nabyć kurs dla osoby trzeciej; 

f) kliknąć opcję „zamawiam i płacę”, a następnie wybrać sposób płatności i dokonać zapłaty za Kurs zgodnie z wybranym sposobem płatności.

4. Płatności za Kurs, Użytkownik może dokonać za pomocą systemów płatności Tpay.

5. Po złożeniu Zamówienia, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie jego złożenia na podany przez niego adres poczty elektronicznej. 

6. Do momentu udostępnienia przez Administratora Kursu Użytkownikowi przysługuje prawo żądania zwrotu uiszczonej przez niego ceny Kursu. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, należy złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres: kurs@michelmoran.pl. 

7. Jeżeli Zamówienie, którego realizacja wymaga dokonania płatności, nie zostanie opłacone w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia lub realizacja Zamówienia jest niemożliwa, Administrator jest uprawniony do anulowania Zamówienia. O anulowaniu Zamówienia, Użytkownik zostaje powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Jeżeli anulowane Zamówienie zostało wcześniej opłacone przez Użytkownika, Administrator niezwłocznie zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności. 

8. Administrator zobowiązuje się do przekazania następujących bonusów (dalej: „Bonus”), według wyboru Kursanta, do wyczerpania zapasów:

a) fartucha kuchennego z własnoręcznym podpisem Michel Morana dla 50 Kursantów, którzy skutecznie zawrą z Administratorem Umowę o udział w Kursie;

b) książki kucharskiej z własnoręcznym podpisem Michel Morana dla 200 Kursantów, którzy skutecznie zawrą z Administratorem Umowę o udział w Kursie.

9. Aby otrzymać Bonus niezbędne jest:

a) dokonanie przez Kursanta wyboru pakietu Kurs + odpowiedni Bonus;

b) podanie przez Kursanta w formularzu otrzymanym po potwierdzeniu zakupu Kursu danych teleadresowych (adres, na który ma zostać przesłany Bonus: ulica, miejscowość, kod pocztowy oraz numer telefonu).  

10. Bonus zostanie nadany przez Administratora przesyłką kurierską na adres wskazany przez Kursanta w terminie 15 dni od dnia skutecznego zawarcia Umowy o udział w Kursie.  

11. Kursant, o którym mowa w ust. 8 powyżej, otrzyma Bonus w liczbie odpowiadającej liczbie zakupionych pakietów z dostępem do Kursu. 

12. Bonusy nie podlegają wymianie na gotówkę lub na nagrody i bonusy innego rodzaju.

13. Niezależnie od postanowień ust. 8-12 powyżej, każdy Kursant otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail zaproszenie do dołączenia do dedykowanej Kursantom grupy w serwisie Facebook. 

§ 6.

Umowa o udział w Kursie

1. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 Regulaminu, jeżeli złożone Zamówienie, którego przedmiotem był Kurs, zostało opłacone, Administrator przesyła Kupującemu link aktywacyjny, umożliwiający uzyskanie dostępu do nabytego Kursu. Link aktywacyjny jest przesyłany przez Administratora w terminie wskazanym w opisie Kursu. W momencie otrzymania linku aktywacyjnego, między Administratorem a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa o udział w Kursie, a Użytkownik staje się Kursantem. W przypadku nabycia Kursu dla osoby trzeciej Kupujący otrzyma link uprawniający tę osobę do wzięcia udziału w Kursie (dalej: „Voucher”).

2. Kursant może uzyskać dostęp do Kursu przez okres ważności linku aktywacyjnego, wskazany w opisie Kursu. Po upływie okresu ważności linku, uzyskanie dostępu do Kursu nie jest możliwe.

3. W celu uzyskania dostępu do Kursu, Kursant powinien kliknąć w link aktywacyjny, który przekieruje go do umieszczonej na Platformie zawartości Kursu.  

4. Kursant może korzystać z Kursu przez 12 miesięcy od dnia udostępnienia linku aktywacyjnego. Po jego zakończeniu, dostęp do Kursu zostaje zablokowany.

5. Z zastrzeżeniem ust. 9, Kursant ma prawo odstąpić od Umowy o Udział w Kursie bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania linku aktywacyjnego, o ile Kursant nie wyraził zgody na rozpoczęcie przez Administratora wykonania Umowy o udział w Kursie przed upływem tego terminu.   

6. Prawo odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wykonuje poprzez złożenie Administratorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Udział w Kursie. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie świadczenia o odstąpieniu od Umowy o Udział w Kursie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5 powyżej.  

7. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Udział w Kursie Konsument powinien przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kurs@michelmoran.pl. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zawierać: 

a) imię i nazwisko Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta; 

b) adres do korespondencji; 

c) wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Udział w Kursie; 

d) numer Zamówienia; 

e) datę złożenia Zamówienia. 

8. Administrator niezwłocznie przesyła Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku, za pomocą poczty elektronicznej. 

9. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o udział w Kursie, Administrator:

a) niezwłocznie unieważnia link aktywacyjny (jeżeli taki link został wysłany);

b) w terminie 14 dni zwraca Kursantowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kursanta w pierwotnej transakcji, chyba że Kursant wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kursant nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności. 

10. Prawo odstąpienia od Umowy o udział w Kursie przysługuje wyłącznie Kursantom będącym Konsumentami oraz Przedsiębiorcom na prawach Konsumenta. 

11. Kursant, który odstąpił od Umowy o udział w Kursie, jest zobowiązany do pokrycia kosztów obsługi transakcji w systemie Tpay w wysokości od 1% do 2% wartości transakcji brutto. 

§ 7.

Reklamacje

1. Użytkownik może złożyć reklamację w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Platformy lub któregokolwiek z jej elementów.

2. Użytkownik zgłaszający reklamację powinien przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@michelmoran.pl oświadczenie zawierające: 

a) nazwę reklamowanego Kursu;

b) numer Zamówienia;

c) imię i nazwisko Użytkownika;

d) adres poczty elektronicznej;

e) opis dostrzeżonych nieprawidłowości. 

3. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi 14 dni od otrzymania reklamacji przez Administratora. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.

4. Odpowiedź na reklamację Administrator wysyła Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta pocztą elektroniczną.

§ 8.

Własność intelektualna Administratora

  1. Korzystanie z własności intelektualnej Administratora (w szczególności z jego nazwy, znaku towarowego, zdjęć i opisów Kursów) bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.
  2. Kursant może wykorzystywać Materiały edukacyjne udostępniane w ramach Kursów wyłącznie na prywatny i niekomercyjny użytek. Jakiekolwiek inne wykorzystywanie Materiałów edukacyjnych, w szczególności w celach komercyjnych, bez uprzedniego, wyraźnego zezwolenia Administratora jest zabronione.

§ 9.

Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: Polityka Prywatności – Kurs Gotowania Michel Moran.

§ 10.

Pozasądowe rozwiazywanie sporów

  1. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 
  2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). 
  3. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w przypadku:

a) zmiany przedmiotu działalności Administratora;

b) dokonania technicznych modyfikacji Platformy, wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;

c) prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do zmienionego brzmienia aktów prawa powszechnie obowiązującego. 

2. O zmianie Regulaminu, Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na Platformie, co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. W tym samym terminie zmieniona wersja regulaminu zostanie przesłana pocztą elektroniczną Użytkownikom zarejestrowanym i Kursantom. 

3. Do Umów o udział w Kursie o zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili ich zawarcia. 

4. Użytkownik zarejestrowany, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może poprzez usunięcie Konta wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na świadczenie przez Administratora usług drogą elektroniczną zgodnie z nowymi postanowieniami Regulaminu. 

5. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 26.09.2022 r.

Copyright © 2022. | Regulamin | Polityka prywatności